Każda polityka przypisana jest do określonych grup użytkowników lub grup urządzeń, dlatego każde urządzenie otrzymuje ustawienia polityk wstępnie zdefiniowane do przypisanej grupy. Urządzenia nienależące do żadnej grupy oraz grupy, które nie są przypisane do żadnej polityki, otrzymują politykę o najniższym priorytecie (polityka znajdująca się na dole listy). Urządzenia przypisane do kilku grup otrzymują politykę o wyższym priorytecie.

W zakładce Grupy administrator może przydzielać grupy do polityk. Aby wybrać grupę, kliknij przycisk Dodaj grupę urządzeń lub przycisk Dodaj grupę użytkowników. Zostanie wyświetlone okno z listą grup.

Zakładka Przypisane grupy

Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich grup i kliknij Wybierz. Grupy zostaną teraz przypisane do polityki.