Zakładka Lokalizacje pozwala na monitorowanie lokalizacji urządzenia lub użytkownika ustalonej na podstawie danych pobranych z urządzenia mobilnego. Administrator może zobaczyć na mapie ostatnią pozycję każdego urządzenia, z którego pobrane zostały dane o lokalizacji. Wszystkie wyświetlone na liście urządzenia mogą zostać posortowane za pomocą odpowiednich kolumn poprzez kliknięcie w wybraną nazwę.

 

Operacja

Opis

Dostosuj wygląd tabeli

Filtrowanie danych

Eksport danych

Poprzednia strona

Następna strona

Zaznacz/Odznacz

Rysuj/nie rysuj ścieżki


Interakcje mapy

Administrator może oznaczyć każde urządzenie na liście, aby zobaczyć jego lokalizację na mapie. Po prawej stronie mapy znajduje się legenda z przypisanymi kolorowymi znacznikami. Służą one do przejrzystego przeglądania lokalizacji różnych urządzeń znajdujących się w podobnej odległości. Administrator może swobodnie zaznaczyć i odznaczyć urządzenia pokazane na mapie. Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 14 urządzeń w tym samym czasie. Dla każdego urządzenia dostępny jest wgląd do ostatnio pobranej pozycji na mapie oraz 20 poprzednich lokalizacji urządzenia.

Liczba na przycisku Zaznacz/odznacz informuje, ile urządzeń jest obecnie zaznaczonych na liście.

Znaczniki lokalizacji, które znajdują się w pobliżu innych znaczników, zostają zgrupowane na mapie. Administrator może kliknąć grupę znaczników lub przybliżyć mapę w celu zobaczenia lokalizacji pojedynczego urządzenia. Liczba wyświetlona na ikonie zgrupowanych znaczników pokazuje, ile lokalizacji zostało tam zgrupowanych.

Znaczniki przypisane do pojedynczego urządzenia mogą zostać połączone w celu wyrysowania ścieżki przedstawiającej ruch i zmiany w położeniu urządzenia w czasie. Opcja rysowania ścieżki może zostać włączona lub wyłączona poprzez naciśnięcie przycisku Rysuj/nie rysuj ścieżki w oknie wyboru operacji. 

Dostosowanie widoku listy lokalizacji 

Istnieje możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku Dostosuj wygląd tabeli. Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna dostępnych akcji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście Urządzeń są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

 


Filtrowanie danych listy lokalizacji

Istnieje możliwość filtrowania danych lokalizacji, które są wyświetlane na mapie, poprzez użycie przycisku Filtrowanie danych. Tylko 20 ostatnich lokalizacji dla każdego urządzenia z aktywnymi filtrami może zostać wyświetlonych na liście oraz na mapie. Administrator ma do wyboru różnorodne możliwości filtrowania:

Pokaż ostatnie – jeżeli ta opcja została wybrana, wyświetlone zostaną jedynie ostatnie lokalizacje z wybranego przedziału czasowego. Możliwe do wyboru przedziały czasu to: jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc lub cała historia. 

Zakres dat – możliwe jest wybranie konkretnych dat (co do godziny i minut) w kalendarzu, dla których zostaną wyświetlone odpowiednie lokalizacje z listy. 

Filtruj – możliwe trzy pola: Użytkownik, Model oraz Opis, dzięki którym administrator może filtrować urządzenia na liście. 

Rekordów na stronie – administrator może zmienić liczbę urządzeń wyświetlanych na pojedynczej stronie. 

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany należy użyć przycisku Zapisz.

Eksport danych lokalizacji do pliku 

Istnieje możliwość eksportu danych lokalizacji poprzez naciśnięcie przycisku Eksport danych . Możliwy jest eksport danych z uwzględnieniem specyficznej kolejności kolumn ustawionej uprzednio w zakładce Dostosuj wygląd tabeli lub wybór innej kolejności kolumn poprzez przeciągnięcie kolumn z okna dostępnych kolumn do okna wybranych kolumn.

Możliwe jest wybranie jednego z trzech formatów eksportowanego pliku:

  • CSV rozdzielany przecinkami – plik .csv, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą przecinków;

  • CSV rozdzielany średnikami – plik .csv file, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą średników;

  • TXT rozdzielany tabulatorami – plik .txt file, w którym rekordy są oddzielone od siebie tabulatorami.

Zaznaczenie opcji Eksportuj z filtrami pozwala na eksport danych z uprzednio wybranymi i potwierdzonymi filtrami (na przykład filtr modelu urządzenia lub przedziału czasowego).

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk Eksportuj.

W zakładce lokalizacji możesz wyeksportować wszystkie dane pobrane z urządzeń mobilnych do jednego pliku.

Zakładka lokalizacje w widoku szczegółów urządzenia

Po kliknięciu rekordu urządzenia na ogólnej liście lokalizacji administrator zostanie przeniesiony do widoku szczegółowego urządzenia. W tym miejscu może zobaczyć dane lokalizacji dla urządzenia w zakładce Lokalizacja


Operacja

Opis

Rozwiń tabelę

Schowaj tabelę

Poprzednia strona w tabeli

Następna strona w tabeli

Rysuj/ nie rysuj ścieżki

Filtrowanie danych w zakładce lokalizacji widoku szczegółów urządzenia

Istnieje możliwość filtrowania danych lokalizacji, które wyświetlone są na mapie oraz w tabeli danych. Możliwe jest wybranie następujących opcji filtrowania:

  • Pokaż ostatnie – jeżeli ta opcja została wybrana, wyświetlone zostaną jedynie ostatnie lokalizacje z wybranego przedziału czasowego. Możliwe do wyboru przedziały czasu to: jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc lub cała historia. 

  • Zakres dat – możliwe jest wybranie konkretnych dat (co do godziny i minut) w kalendarzu, dla których zostaną wyświetlone odpowiednie lokalizacje z listy. 

  • Rekordów na stronie – administrator może zmienić liczbę urządzeń wyświetlanych na pojedynczej stronie. Opcja dostępna jest po rozwinięciu odpowiednim przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku Następna i Poprzednia strona możliwe jest wyświetlenie wszystkich zgromadzonych danych lokalizacji dla urządzenia. Możliwe jest swobodne zaznaczanie i odznaczanie ich w celu wyświetlenia lub ukrycia na mapie.