Aby rozpocząć konfigurację polityk przejdź do zakładki ZARZĄDZANIE → Ustawienia → Polityki. Możliwe akcje główne (przyciski na górze listy):


 1. Dodaj szablon polityk - umożliwia administratorowi utworzenie nowego szablonu zasad

 2. Odśwież polityki na urządzeniach - umożliwia administratorowi zastosowanie polityk na wielu urządzeniach.

 3. Stan polityk - zawiera przegląd urządzeń przypisanych do poszczególnych polityk, zgodnych urządzeń, urządzeń z nieaktualną polityką i urządzeń, na których zasady nie zostały jeszcze zaimplementowane.

 4. Polityki niepołączone/nierozwijane - jeśli używano poprzednich wersji FAMOC-a, znajdziesz w tym miejscu wszystkie poprzednio używane szablony polityk, które nie zostały połączone lub są już nierozwijane.


Przyciski akcji głównych

Jeśli istnieją wcześniej używane polityki, które nie zostały połączone, wyświetli się ostrzeżenie.


Ostrzeżenie o niepołączonych/nierozwijanych politykach

Proces łączenia polityk opisano w szczegółach tutaj.

Szablony polityk

UWAGA: Domyślna polityka znajduje się teraz na górze listy i nie można przypisać do niej grup. Polityka ta jest stosowana do urządzeń, które nie są przypisane do żadnej innej polityki.


Poszczególne kolumny zawarte na liście szablonów polityk:

 1. Nazwa szablonu polityki – nazwa szablonu (kliknięcie nazwy otwiera stronę edycji polityki)

 2. Priorytet – kolejność wyboru szablonu polityki dla urządzeń (jeśli użytkownik nie jest przypisany do żadnej z grup powiązanych z istniejącymi szablonami - ostatni szablon zostanie zastosowany dla urządzeń użytkownika, jeśli użytkownik jest przypisany do jednej z grup powiązanych z istniejącymi szablonami - na urządzeniach użytkownika zostanie zastosowany szablon polityki o najwyższym priorytecie). Kliknięcie na zielone strzałki zmienia kolejność.

 3. Przypisane grupy użytkowników - grupy użytkowników przypisane do szablonu

 4. Przypisane grupy urządzeń – grupy urządzeń przypisane do szablonu

 5. Utworzony w – data utworzenia szablonu polityki

 6. Kolumna akcji – opisana szczegółowo w tabeli poniżej:


Działanie

Ikona

Opis

Podgląd

Wyświetla szczegóły szablonu (bez możliwości edycji)

Pokaż status polityki

Otwiera okienko z przeglądem urządzeń przypisanych do zasad, zgodnych urządzeń, urządzeń z nieaktualną polityką i urządzeń, na których zasady nie zostały jeszcze zaimplementowane

Edytuj

Otwiera formularz edycji.

Zapisz jako

Zapisz istniejącą politykę jako nową.

Usuń

Dodaje możliwość usunięcia szablonu polityki (tylko wtedy, gdy szablon nie jest obecnie stosowany na żadnym z urządzeń). Jeśli szablon jest obecnie stosowany - zostanie wyświetlony komunikat alertu ("Szablon polityk jest już stosowany na urządzeniach i nie można go usunąć").

Przyciski akcji

Odśwież polityki na urządzeniach

Kliknięcie przycisku Odśwież zasady na urządzeniach przekierowuje do strony operacji wysyłania. Lista urządzeń jest automatycznie uzupełniana o wszystkie urządzenia, które wymagają przypisania polityk (urządzenia z nieaktualnymi zasadami i dla których zasady nie są przypisane, ale mają zainstalowane agenty).

Strona operacji odświeżania polityki

Możesz wybrać czy chcesz przeprowadzić operację natychmiast lub zaplanować ją na później. Aby potwierdzić swój wybór kliknij Wyślij.

Okienko statusu polityk

Kliknięcie przycisku Stan polityk otwiera okno ze wszystkimi stanami polityk. Wyskakujące okno zawiera przegląd urządzeń przypisanych do poszczególnych polityk, zgodnych urządzeń, urządzeń z nieaktualną polityką i urządzeń, na których polityki nie zostały jeszcze zaimplementowane.

Kliknięcie ikony podglądu powoduje wyświetlenie listy urządzeń.Okno statusu polityk

Status polityk - lista urządzeń

Lista urządzeń zawiera następujące parametry:

 1. Użytkownik - użytkownik urządzenia

 2. IMEI, Device UID, Numer seryjny – identyfikator urządzenia

 3. Model – model urządzenia

 4. Data ostatniego statusu – data, kiedy polityki zostały pomyślnie zastosowane

 5. Ikona bieżącego statusu

 6. Kolumna akcji - z możliwością odświeżenia polityki na wybranym urządzeniu (przez kliknięcie).

Istnieje możliwość odświeżenia polityki na wszystkich urządzeniach z nieaktualną lub nieprzypisaną polityką (Przycisk Odśwież politykę na dole okna).

Status polityki jest opisany w następujący sposób:

 • Jeśli urządzenie nie ma przypisanego szablonu polityki - kolor tekstu jest szary, a ikona stanu to.

 • Jeśli szablon polityki nie działa poprawnie na urządzeniu - jego kolor jest czerwony, a ikona stanu to.

 • Jeśli urządzenie ma nieaktualny szablon polityk (szablon zasad został zmieniony po zastosowaniu zasad na urządzeniu) - kolor tekstu jest pomarańczowy, a ikona stanu to.

 • Jeśli urządzenie jest zgodne z polityką - kolor tekstu jest zielony, a ikona stanu to .