Zakładka Role umożliwia administratorowi tworzenie szablonów ról ze wstępnie zdefiniowanymi uprawnieniami, które następnie będzie można przyznać nowym użytkownikom dodawanym do systemu. Dzięki temu nie będzie konieczne za każdym razem ręczne przydzielanie uprawnień.FAMOC oferuje kilka szablonowych ról systemowych:

 • Administrator systemu FAMOC – dostęp do pełnej funkcjonalności systemu FAMOC
 • Menedżer bezpieczeństwa FAMOC – dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w organizacji
 • Menedżer zasobów FAMOC – dostęp do informacji o zasobach mobilnych (hardware i software urządzeń, dane o kartach SIM, dane użytkowników końcowych itd.)
 • Monitor Lokalizacji FAMOC – dostęp do zakładki umożliwiającej lokalizowanie urządzeń
 • FAMOC Web Services – dostęp do usług web-serwisowych

Aby utworzyć nowy zestaw kompetencji, należy:

 1. Użyć przycisku Dodaj rolę w zakładce ORGANIZACJA Role.
 2. Określić Nazwę i Opis nowej roli.
 3. Przypisać roli potrzebne uprawnienia poprzez zaznaczenie ich na liście dostępnych funkcjonalności. Po przypisaniu uprawnień pojawią się one w tabeli Przypisane uprawnienia.
 4. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem Zapisz.


Lista dostępnych uprawnień dostępna jest w dokumencie FAMOC Privileges Guide.


Manager grupy Famoc

 1. Tworzymy użytkownika Managera (np. Manager Alfa) i przypisujemy mu rolę Menadżer grupy FAMOC

 1. Następnie przypisujemy go do wcześniej utworzonej grupy (np. grupa_alfa)


 1. Pozostało jeszcze skonfigurować rolę Menadżer grup FAMOC (Organizacja > Role)


 1. Po zalogowaniu się na Managera Alfa wyświetlą się tylko urządzenia tej grupy: